Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Ekonomiskt stöd - Äldre än 29 år

Här har vi samlat olika typer av ekonomiskt stöd du kan vara berättigad till om du är 29 år eller äldre.

Bidrag till arbetshjälpmedel > 29 år

Du eller din arbetsgivare kan få bidrag av Försäkringskassan till arbetshjälpmedel för att du ska kunna fortsätta att arbeta trots en funktionsnedsättning.

Bil - Bilstöd > 29 år

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du få bilstöd från Försäkringskassan. Du kan få bilstöd för att köpa bil (grundbidrag och anskaffningsbidrag) eller ändra en bil (anpassningsbidrag). Du kan också få bidrag till körkortsutbildning. I vissa fall kan du också få bilstöd från landstinget.

Bistånd - Försörjningsstöd > 29 år

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt till bistånd av socialnämnden för din försörjning och livsföring i övrigt.

Bostad - Bostadsanpassningsbidrag > 29 år

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning. Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar som är nödvändiga för att det dagliga livet ska kunna fungera.

Bostad - Bostadsanpassningsbidrag > 29 år

Om du har mycket låg inkomst och har barn över 18 år som har studiehjälp eller förlängt barnbidrag kan du få bostadsbidrag. Ungdomar mellan 18 och 28 år och som har låga inkomster kan också själva ha rätt till bostadsbidrag. Har du aktivitetsersättning kan du också ha rätt till bostadstillägg.

Ersättning för vård utomlands > 29 år

Det finns i vissa fall möjlighet för dig att få planerad vård i andra länder som bekostas av det offentliga i Sverige.

Fonder och stiftelser > 29 år

Om du har låga inkomster eller befinner dig i en akut ekonomisk kris kan du söka om stöd från fonder och stiftelser. Det finns fonder där du kan söka pengar för olika ändamål, t ex för vård och medicin. Det finns också fonder som kan bidra med stöd till hjälpmedel och resor.

Merkostnadsersättning > 29 år

Från och med juli månad det år du fyller 19 år (då rätten till vårdbidrag upphör) kan du som har en funktionsnedsättning ha rätt till handikappersättning. Du har rätt till handikappersättning till dess du fyller 65 år. Om du fortfarande behöver hjälp efter 65 års ålder kan du dock få behålla ersättningen under längre tid.

Närståendepenning > 29 år

Om du är närstående till en person som är så sjuk att sjukdomen är ett påtagligt hon mot hans eller hennes liv kan du ha rätt till närståendepenning. Som närstående räknas du om du har en nära relation till den sjuke. Som närstående räknas också t ex vänner och grannar.

Personlig assistans - Assistansersättning > 29 år

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till en person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov.

Sjukersättning > 29 år

Är du mellan 30 och 64 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta på heltid på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du få sjukersättning från Försäkringskassan. Har du sjukersättning kan du också söka bostadstillägg.

Studiemedel > 29 år

Om du är under 20 år och studerar på komvux, folkhögskola eller gymnasiet kan du få studiehjälp. Från höstterminen det år då du fyller 20 år får du ansöka om studiemedel.

Särskilt pensionstillägg > 29 år

Föräldrar till barn som omfattas av lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan få ersättning för vård av ett barn som fyllt 16 men inte 21 år om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete på grund av barnets sjukdom.

Tandvårdsstöd 19-29 år

Från och med den 1 januari 2019 har barn och unga har rätt till kostnadsfri tandvård via sitt landsting till och med det år man fyller 23 år. Från och med det år man fyller 24 år har man i stället rätt till statligt tandvårdsstöd.