Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter.

Informationen är sammanställd på EU-nivå och uppdateras kontinuerligt av Orphanet men är i nuläget inte validerad på nationell nivå.

1177
https://www.1177.se/sok/?q=Om+covid-19+%E2%80%93+coronaviruslänk till annan webbplats

Sjukdomsteman inom ERN
https://ec.europa.eu/health/ern/covid-19_enlänk till annan webbplats

EURORDIS
https://www.eurordis.org/covid19resourceslänk till annan webbplats

Orphanet / OrphaNews
http://international.orphanews.org/newsletter-en/editorial/nl/id-200327.html#oa_european-reference-networkslänk till annan webbplats

Publicerad: 2019/03/25 Senast uppdaterad: 2019/03/25

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se