Samordnad Individuell plan, SIP

En individuell plan ska beskriva vilken hjälp, planerade och beslutade insatser och hur du ska kunna leva den närmaste tiden.

Planen är din "personlig karta"

Planen ska skrivas i samråd mellan dig som behöver stöd och de som beslutar om stöd. Den ska innehålla insatser som görs av kommun, region och andra, till exempel försäkringskassan. Man kan säga att den individuella planen blir din ”personliga karta”. Du kan begära att få en individuell plan av din region eller din kommun.

Individuell plan för dig som omfattas av LSS

Reglerna om individuell plan enligt LSS framgår av 10 § Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Länk till annan webbplats.

Du omfattas av LSS om du har något av följande tillstånd (personkrets):

  1. Har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  2. Har en betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  3. Har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

    Den individuella planen ska omprövas minst en gång om året så att det stöd du får verkligen motsvarar de behov du har.

Hälso- och sjukvården kan upprätta en individuell plan i samband med de råd och stöd de lämnar enligt LSS. I Sverige hanteras råd och stöd enligt LSS på olika sätt inom regionerna. Inom de flesta regioner erbjuds råd och stöd inom den ordinarie habiliteringsverksamheten.

Du har möjlighet att själv ansöka om råd och stöd enligt LSS inom din region.

Individuell plan i andra fall

Även om du inte omfattas av LSS har regioner också skyldighet att upprätta en individuell plan om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten och du själv samtycker till att den ska upprättas. Regionen och kommunen ska då upprätta planen tillsammans.

Om det går ska du ges möjlighet att delta i arbetet med planen. Ifall det är lämpligt och du inte motsätter dig det kan en till dig närstående person också hjälpa till med planen. Av planen ska det framgå vilka insatser som behövs, vem som ska ansvara för insaLserna, om någon annan än region eller kommun behöver vidta åtgärder och vem som ska ha huvudansvaret för planen.

Reglerna om individuell plan i detta fall framgår av 16 kapitlet 4 § hälso- och sjukvårdslagen, 6 kapitlet 4 § patientlagen och 2 kap 7 § socialtjänstlagen.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman