Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta diagnoser - Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm och Region Gotland.

Epost: sallsyntadiagnoser.karolinska@sll.se

Kontaktinformation
Tfn:
08-517 756 26 (sekr), 08-517 750 97 (socionom)

Telefontid
8.30 - 16.00

Aktuellt

Föräldraträffar
Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos.

Expertteam vid Centrum för sällsynta diagnoser Karolinska Universitetssjukhuset 2020-01-07

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.