Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Hälso- och sjukvård - Habilitering

Människor i hand

Habiliteringen ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att alla med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Ordet habilitering betyder "att skapa förmåga". Habilitering innebär planerat och sammansatt stöd för att funktionsförmågan ska förbättras utifrån de förutsättningar som personen har. Syftet är att skapa förutsättningar för psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Inom habiliteringsverksamheterna finner man ofta många olika yrkesgrupper, till exempel arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, sjuksköterskor och specialpedagoger.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska landsting och regioner erbjuda habilitering till personer som är bosatta inom landstinget.

I vissa fall är dock kommunerna ansvariga för habiliteringen. Det framgår av hälso- och sjukvårdslagen och av socialtjänstlagen. Det gäller:

  • de som bor i särskilt boende som kommunen ordnar
  • de som vistas i kommunen i samband med dagverksamhet
  • de som omfattas av kommunen anordnad hemsjukvård

Nedan finns länkar till habiliteringen inom regionerna i Sverige