Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Hälso- och sjukvård - Habilitering

Människor i hand

Habiliteringen ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att människor med funktionsnedsättning kunna delta i samhället på lika villkor.

Ordet habilitering betyder "att skapa förmåga". Habilitering innebär planerat och sammansatt stöd för att funktionsförmågan ska förbättras utifrån de förutsättningar som personen har. Syftet är att skapa förutsättningar för psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Inom habiliteringsverksamheterna finner man ofta många olika yrkesgrupper, till exempel arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, sjuksköterskor och specialpedagoger.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska landsting och regioner erbjuda habilitering till personer som är bosatta inom landstinget.

I vissa fall är dock kommunerna ansvariga för habiliteringen. Det framgår av hälso- och sjukvårdslagen och av socialtjänstlagen. Det gäller

  • de som bor i särskilt boende som kommunen ordnar
  • de som vistas i kommunen i samband med dagverksamhet
  • de som omfattas av kommunen anordnad hemsjukvård

Här nedan hittar du webbsidor till habiliteringar (barn-ungdomshabilitering samt vuxenhabilitering) inom landstingen/regionerna i Sverige, sammanställd av NFSD.

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.