Hälso- och sjukvård - Sjukvårdsregionala centrum för sällsynta diagnoser

Sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser, t.ex. om var det finns medicinsk expertis samt om omhändertagande och service i samhället.

CSD har bland annat i uppgift att stötta expertteamen i deras arbete. I detta arbete ska man verka för att personer som har sällsynta diagnoser får samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice enligt svensk lagstiftning.

Mål för Centrum för sällsynta diagnoser

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser är en kompetens- och stödfunktion utan vårduppdrag inrättade i sjukvårdsregionerna vid universitetssjukhusen i Sverige.

Övergripande målsättning

Centrum för sällsynta diagnoser har som mål att verka för att personer som har sällsynta diagnoser får möjlighet till omsorg, diagnos och adekvat behandling samt att det sker i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens intentioner om vård efter behov. Den ska vara god, jämlik och tillgänglig. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot de särskilda behov som är betingade av sällsyntheten. Utgångspunkten för allt arbete är att, utifrån ett helhets- och livsperspektiv, stärka individens och närståendes förmåga att självständigt hantera sin livssituation.

Centrum för sällsynta diagnoser verkar för att:

  1. Aktivt bidra i lokalt, regionalt och nationellt arbete med kunskapsstyrning av hälsooch sjukvården.
  2. Tillhandahålla information och hänvisning för enskilda personer, hälso- och sjukvården och andra samhällsaktörer rörande var det finns medicinsk expertis och om stöd och service i samhället för sällsynta diagnoser.
  3. Utveckla samverkan med intresseorganisationer och andra samhällsaktörer.
  4. Identifiera medicinsk expertis samt främja multidisciplinärt och långsiktigt arbete.
  5. Identifiera utvecklingsbehov inom hälso- och sjukvården för att främja diagnostik och vård av individer med en sällsynt diagnos.
  6. Stötta och samverka med lokala, regional, nationella och internationella medicinska team/nätverk.
  7. Det skapas en sammanhållen vårdkedja för personer med sällsynta diagnoser med utgångspunkt från ett helhets- och livsperspektiv.
  8. Främja forskning, kompetensutveckling och kunskapsspridning för att bidra till kunskapsökning inom området sällsynta diagnoser.

CSD i Sverige våren 2019

Centrum för sällsynta diagnoser Mellansverige

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Mellansverige omfattar sjukvårdsregion Uppsala-Örebro, det vill säga Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Värmland, Region Västmanland och Region Sörmland.

Centrum för sällsynta diagnoser Mellansverige Länk till annan webbplats.

Centrum för sällsynta diagnoser Norr

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Norr omfattar norra sjukvårdsregionen dvs Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Centrum för sällsynta diagnoser Norr

Centrum för sällsynta diagnoser Syd

Verksamheten inom Centrum för sällsynta diagnoser Syd omfattar södra sjukvårdsregionen, det vill säga Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Skåne och södra Region Halland (Halmstad, Laholm och Hylte kommun).

Centrum för sällsynta diagnoser Syd Länk till annan webbplats.

Centrum för sällsynta diagnoser Sydöst

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Sydöst omfattar sydöstra sjukvårdsregionen, det vill säga Region Kalmar län, Region Jönköping och Region Östergötland.

Centrum för sällsynta diagnoser Sydöst Länk till annan webbplats.

Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm och Region Gotland.

Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset Länk till annan webbplats.

Centrum för sällsynta diagnoser Väst

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Väst omfattar norra delen av Region Halland (Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommun) och Västra Götalandsregionen.

Centrum för sällsynta diagnoser Väst Länk till annan webbplats.