Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Sjukvårdsregionala centrum för sällsynta diagnoser - Centrum för sällsynta diagnoser Mellansverige

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser i Sjukvårdsregion Mellansverige består av Region Dalarnalänk till annan webbplats, Region Gävleborglänk till annan webbplats, Region Sörmlandlänk till annan webbplats, Region Uppsalalänk till annan webbplats, Region Värmlandlänk till annan webbplats, Region Västmanlandlänk till annan webbplats och Region Örebro länlänk till annan webbplats, som även samarbetar med sjukvårdsregionens 70 kommuner inom exempelvis kunskapsstyrning.

Kontakinformation

Epost: sallsyntadiagnoser@akademiska.se

Uppsala
Aggeliki Savvidou Levinsson, Samordnare leg. specialistsjuksköterska
Tfn: 018-611 11 34

Gävleborg
Åsa Strid Winholm, Samordnare, leg sjuksköterska
Tfn: 072-534 11 24

Örebro
Marcus Folkö Muntzing, Samordnare, leg sjuksköterska
Tfn: 072-1424050

Föräldraträffar

För mer information kontakta:
Åsa Strid Winholm, asa.strid.winholm@regiongavleborg.se
Aggeliki Savvidou Levinsson, aggeliki.savvidou.levinsson@akademiska.se

Expertteam

Välkommen till Livets möjligheter 2022

Den 24-25 oktober 2022 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga
(Nka) konferensen Livets möjligheter på Clarion Hotel i Stockholm. Temat för konferensen är ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning,
anhöriga, professionella och beslutsfattare”.

CSD Mellansverige har ett långvarigt samarbete med Nka och är medpartners på kommande konferens. CSD Mellansverige kommer att representera samtliga Sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se