Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Sjukvårdsregionala centrum för sällsynta diagnoser - Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm - Gotland.

Kontaktinformation

E-post: sallsyntadiagnoser.karolinska@sll.se
Tfn: 08-517 756 26 (sekr)
Telefontid: 08.30 - 16.00

Temadagar

Webbinarium om Ärftligt Kavernom / Kavernöst angiom
Tid: Måndagen den 10/5 kl 13.00 – 16.00.
Inbjudan och anmälan , 525.2 kB.

Digital informationskväll om hypospadi
Tid: onsdagen den 26/5 kl 18.00 – 20.00
Inbjudan och anmälan , 136.4 kB.

Föräldraträffar

Datum: Inställt, p.g.a Covid-19
Kontaktperson och anmälan: Katja Ekholm, katja.ekholm@sll.se
Ange ditt namn och telefonnummer.

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.