Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Sjukvårdsregionala centrum för sällsynta diagnoser - Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm - Gotland.

Kontaktinformation

E-post: sallsyntadiagnoser.karolinska@sll.se
Tfn: 08-517 756 26 (sekr)
Telefontid: 08.30 - 16.00

Sällsynta dagen - en dag för det sällsynta livet

Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för sällsynta diagnoser bjuder på en fullspäckad heldag som riktar sig till patienter, anhöriga, vårdgivare, forskare m fl. Kom och lyssna på föreläsningar om aktuell forskning inom det sällsynta området, genetisk diagnostik, patientperspektivet, vad det kan innebära att få diagnos eller inte.

Läs mer>>länk till annan webbplats

Kontakt:länk till annan webbplats
E-post:eva.ekblom@ki.se Telefon:08-517 756 26länk till annan webbplats

Temadagar 2021

Frågor om våra temadagar:
Charlotta Ingvoldstad Malmgren, charlotta.ingvoldstad-malmgren@sll.se

Föräldrautbildningsdag för dysmeli skjuts fram till hösten 2021 länk till annan webbplats

Regionala expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsn@sll.se