Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Sjukvårdsregionala centrum för sällsynta diagnoser - Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm - Gotland.

Kontaktinformation

E-post: sallsyntadiagnoser.karolinska@sll.se
Tfn: 08-517 756 26 (sekr)
Telefontid: 08.30 - 16.00

Temadag - Blåsextrofi, med fokus på inkontinens hos flickor

Temadagen vänder sig till anhöriga till flickor med blåsextrofi som 10 år gamla eller äldre och anordnas i samverkan mellan barnurologen och Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Tid: Fredagen den 3 december 2021, kl 9.30-12.15

Plats: Sal Ronja, Q-huset (Gamla Astrid Lindgrens lokaler), Karolinska vägen 37A, plan 1, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anmälan: Sker senast den 26 november på sidan för www.karolinska.se/sallsyntadiagnoser Länk till annan webbplats.

Program: Inbjudan , 98.6 kB.

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.