Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Offentliga aktörer - Social omsorg

Hjärta

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där man bor, bland annat omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är socialtjänst och äldreomsorg. Vad gäller vissa områden exempelvis i skolan är ansvaret delat mellan olika samhällsaktörer.

Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna. Hur verksamheterna är organiserade kan skilja från kommun till kommun.

Exempel på verksamheter som är obligatoriska för en kommun är socialtjänst och omsorg om äldre och funktionshindrade

Ansvar för omsorg om personer med funktionsnedsättning

Kommunerna ansvarar bland annat för stöd och service till dem som är färdigbehandlade och utskrivna från sjukhusvård. Kommunerna ansvarar även för elevhälsan i skolan. Dessutom är kommunerna ansvariga för boende, sysselsättning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Ansvaret för omsorgen om personer med funktionsnedsättning är organiserad på olika sätt i Sveriges kommuner. Uppgifter om organisationen av omsorg för funktionshindrade finner du på respektive kommuns hemsida.

Kommunerna är skyldiga att följa de lagar som reglerar ansvaret för omsorgen om funktionshindrade, till exempel kommunallagen, diskriminieringslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kommunens ansvar - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Länk till annan webbplats.

Individens behov i centrum - uppdaterad vägledningsdokument

Socialstyrelsens vägledning Individens behov i centrum (IBIC) har uppdaterats och omfattar nu alla personer, oavsett ålder eller funktionsnedsättning, som är i behov av stöd i sitt dagliga liv. utifrån SoL eller LSS. Vägledningen underlättar för dig som använder eller ska införa arbetssättet IBIC.

Vägledningsdokument - Individens behov i centrum , 2.7 MB.

Öppna jämförelser

Jämförelser mellan kommunernas service. Det finns officiella jämförelser vad gäller kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner har hand om, till exempel skola och stöd till personer med funktionsnedsättning. Dessa jämförelser kallas för Öppna jämförelser.

Öppna jämförelser Länk till annan webbplats.