Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Goda exempel - Anhörigstöd på akutmottagningen

Kommunerna ska erbjuda stöd till anhöriga. Det framgår av socialtjänstlagen. Någon motsvarande bestämmelse finns inte för hälso- och sjukvården. Regeringen har dock betonat att hälso- och sjukvården också har en viktig roll när det gäller att beakta anhörigas behov av stöd. Socialstyrelsen har valt att förmedla exempel på hur hälso- och sjukvården stödjer anhöriga och visar på hur det kan se ut och fungera.

Sedan hösten 2011 finns ett fungerande anhörigstöd på akutmottagen vid Danderyds sjukhus. Stödet har lett fram till en attitydförändring när det gäller synen på anhöriga.

Vid akutmottagningen finns en anhörigfunktion som är bemannad av en undersköterska alla dagar dygnet runt. Samtliga undersköterskor hjälps åt att bemanna anhörigfunktionen. Flera undersköterskor har särskild utbildning i anhörigstöd, övriga får information och kunskap under bland annat temaveckor.

I anslutning till akutmottagningen finns ett anhörigrum som fungerar som plats för anhörig- och krissamtal samt avlastande samtal för personal. I rummet finns också informationsmaterial om anhörigföreningar och kommunens stöd till anhöriga.

Anhörigstödjarna har också en checklista att följa i sitt arbete.

Genom arbetet med att anhörigstöd har anhöriga synliggjorts och personalen vet att anhöriga dels har egna behov, dels är viktiga för patienternas tillfrisknande. En attitydförändring har skett vilket har lett till ett bättre samspel mellan anhöriga och vårdpersonalen.