Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Goda exempel - Samordnad individuell plan

För att stimulera lokala utvecklingsarbeten gällande samordnad individuell plan för barn och unga i enlig 2 kap 7 § Socialtjänstlagen och 3 f § Hälso- och sjukvårdslagen har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2012 enats om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa. I arbetet ingår ett utvecklingsarbete för att implementera samordnad individuell plan (SIP) för barn och unga under 18 år.

Planen är viktig för att kommuner och landsting ska kunna ge samordnade insatser på ett effektivt och sammanhållet sätt till de som behöver det. Insatser som behöver samordnas kan ges från exempelvis socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, skolan och barnhälsovården.

Lagar och föreskrifter