Kunskapmaterial - [2020-03-25] Patient- och brukarorganisationers delaktighet i den statliga styrningen med kunskap

Patient- och brukarorganisationers delaktighet i den statliga styrningen med kunskap

Det övergripande målet med brukardelaktighet i myndigheternas arbete är att öka kvalitet, relevans och tillgänglighet av underlag, rapporter och kunskapsstöd för att långsiktigt förbättra vård och omsorg för patienten/brukaren. Myndigheterna inom Rådet för styrning med kunskap (RSK) arbetar ofta med liknande uppdrag men utifrån olika fokus. En ökad samordning av myndigheternas samverkan med brukare kan ge ett större helhetsperspektiv av brukarnas situation, minska arbetsbelastningen för patient- och brukarorganisationerna, öka erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna samt större samstämmighet i spridning av resultat.