Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Stöd på vägen - En uppföljning av satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

Vårdanalys har på uppdrag av regeringen följt upp regeringens fyraåriga satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Satsningen är både ett komplement till och en fortsättning på andra nationella satsningar och initiativ. I rapporten följer vi upp hur insatserna i satsningen har genomförts och vad de har resulterat i. Vår samlade bedömning är att satsningen har varit angelägen men att utvecklingsarbetet behöver fortsätta och breddas. Vi lämnar också rekommendationer till landsting och regioner samt till regeringen för det fortsatta utvecklingsarbetet med att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

Publicerad: 2020/03/25 Senast uppdaterad: 2020/03/25