Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. I Vetenskapsrådets uppdrag ingår bland annat att fördela medel till forskning, identifiera forskningsområden för strategiska satsningar i samråd med andra forskningsfinansiärer, göra forskningsresultat tillgängliga och se till att de når de områden i samhället där de kan komma till nytta, till exempel inom utbildning, sjukvård och i näringsliv samt ge råd till regeringen i forskningspolitiska frågor.

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03