Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Varifrån kommer kunskapen

Megafon

Informationen kommer både från hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer. Kunskapen kvalitetssäkras av sakkunniga i den nationella och regionala kunskapsorganisationen.

Ågrenska har under åren 2012-2018 drivit Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD, på uppdrag av Socialstyrelsen och har arbetat med samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta diagnoser. NFSD har nu bytt namn till CSD i samverkan och drivs vidare av den nationella kunskapsstyrningen genom NPO sällsynta sjukdomar i samarbete med de regionala Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) och Region Stockholm i egenskap av värdregion för NPO sällsynta sjukdomar.

Syftet med webbplatsen CSD i samverkan är att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd. Informationen kommer både från hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer.

Innehållet kvalitetsgranskas av sakkunniga inom de nationella och regionala kunskapsstyrningen.

Information som visas på webbplatsen hämtas från olika källor. Hemsidan CSD i samverkan ansvarar inte för källornas innehåll. Det gäller oavsett om felet beror på nya vetenskapliga rön, brister i bearbetat underlag, misstag vid sammanställningar eller uppkomna tryckfel. CSD i samverkan ansvarar inte heller för felaktiga rekommendationer, indirekta skador eller följdskador till följd av användningen av informationen på webbplatsen.

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.