Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Varifrån kommer kunskapen

Megafon

Informationen kommer både från hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer. Kunskapen kvalitetssäkras av sakkunniga i den nationella och regionala kunskapsorganisationen.

Ågrenska har under åren 2012-2018 drivit Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD, på uppdrag av Socialstyrelsen och har arbetat med samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta diagnoser. NFSD har nu bytt namn till CSD i samverkan och drivs vidare av den nationella kunskapsstyrningen genom NPO sällsynta sjukdomar i samarbete med de regionala Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) och Region Stockholm i egenskap av värdregion för NPO sällsynta sjukdomar.

Syftet med webbplatsen CSD i samverkan är att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd. Informationen kommer både från hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer.

Innehållet kvalitetsgranskas av sakkunniga inom de nationella och regionala kunskapsstyrningen.

Information som visas på webbplatsen hämtas från olika källor. Hemsidan CSD i samverkan ansvarar inte för källornas innehåll. Det gäller oavsett om felet beror på nya vetenskapliga rön, brister i bearbetat underlag, misstag vid sammanställningar eller uppkomna tryckfel. CSD i samverkan ansvarar inte heller för felaktiga rekommendationer, indirekta skador eller följdskador till följd av användningen av informationen på webbplatsen.

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.