Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Vilka står bakom

Förstoringsglas

Innehållet kvalitetsgranskas av sakkunniga inom den nationella och regionala kunskapsstyrningen som Nationella programområdet sällsynta sjukdomar, CSD i samverkan och Regionala programområde sällsynta sjukdomar.

Var kommer kunskapen ifrån och hur kvalitetssäkras innehållet på CSD i samverkan?

Informationen kommer både från hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer. Kunskapen kvalitetssäkras av sakkunniga i de nationella och regionala kunskapsorganisationen.

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se