Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Vilka står bakom

Förstoringsglas

Innehållet kvalitetsgranskas av sakkunniga inom den nationella och regionala kunskapsstyrningen som Nationella programområdet Sällsynta sjukdomar, CSD i samverkan och Regionala programområden Sällsynta sjukdomar.

Vem vänder sig CSD i samverkan till?

Webbplatsen vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvården, patienter, brukare samt närstående och andra aktörer som berörs av sällsynta hälsotillstånd.

Var kommer kunskapen ifrån och hur kvalitetssäkras innehållet på CSD i samverkan?

Informationen kommer både från hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer. Kunskapen kvalitetssäkras av sakkunniga i de nationella och regionala kunskapsorganisationen.

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.