Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Om sällsynta diagnoser - Sällsynta diagnoser i Norden

Karta över Norden

Det pågår ett samarbete med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta diagnoser mellan de nordiska länderna.

Det nordiska nätverket för sällsynta sjukdomar, NNRD

Sverige var under 2018 ordförandeland för det nordiska nätverket för sällsynta sjukdomar (The Nordic Network on Rare Diseases, NNRD). Nätverket inrättades av det nordiska ministerrådet efter rekommendationer av Bo Könberg som skrev rapporten ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet” vilken beskrev hur nordiskt samarbete inom hälsa kan utvecklas och förstärkas de närmaste fem till tio åren.

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.