Om sällsynta diagnoser - Sällsynta diagnoser i Norden

Karta över Norden

Det pågår ett samarbete med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta diagnoser mellan de nordiska länderna.

I Norden finns nätverket The Nordic Network on Rare Diseases (NNRD) med syfte att utveckla och stärka befintliga och nya former av nordiskt samarbete kring sällsynta sjukdomar. Nätverket inrättades av det nordiska ministerrådet.

Nätverkets organisation

Varje land kan utse 3 till 4 personer till nätverket enligt följande:

  • en till två företrädare för nationella hälso- och sociala myndigheter
  • en representant från kompetenscentrum i sällsynta sjukdomar
  • en representant för patientföreningar.

Grönland, Färöarna och Åland kan också, och bör uppmuntras att delta i nätverket. Företrädare för andra intressegrupper kan också uppmanas att delta i möten som dialogpartner, när det finns behov.