Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Sällsynta diagnoser i Sverige - Andra kunskaps- och informationskällor

Här finner du en sammanställning av annan information som finns tillgänglig på internet och som bland annat rör området sällsynta diagnoser. Informationen tillhandahålls av olika aktörer.

FASS

FASS är en sammanställning av läkemedelsfakta från läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF).

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud.

Läkemedelsverkets ordlista

I Läkemedelsverkets ordlista hittar man förklaring till många av de termer som används inom sjukvården med inriktning på läkemedel och mediciner.

Medicinsk ordbok

Ordboken innehåller fler än 10 000 medicinska termer. Registret är det största digitala biblioteket över medicinsk terminologi och grundar sig på boken Medicinsk fickordbok.

Merck Manuals

En av världens mest sålda medicinska textböcker som gratis webbpublikation.

Online Mendelian Inheritance in Man

OMIM är en omfattande, sammanställning av mänskliga gener och genetiska fenotyper som är fritt tillgänglig och uppdateras dagligen.

PubMed

PubMed är en kostnadsfri databas som innehåller bibliografiska referenser till över 20 miljoner tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och sjukvård samt de prekliniska ämnesområdena sedan 1948.

Rikshandboken

Rikshandboken i barnhälsovård är barnhälsovårdens egen webbplats där du finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling.

Vårdhandboken

Vårdhandboken riktar sig till dig som arbetar med vård och omsorg och innehåller kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser. Vårdhandboken produceras av Inera AB som ägs av alla Sveriges regioner (tidigare landsting).