Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Om sällsynta diagnoser - Vårdprogram och riktlinjer

Det finns flera vårdprogram och vårdriktlinjer inom området sällsynta diagnoser, men långt ifrån för alla diagnoser. Vårdprogram finns på olika nivåer inom vården, lokalt, regionalt och nationellt. Vårdprogrammen eller riktlinjerna syftar till att skapa en jämlik och god vård för patienterna. De är ett stöd för vårdpersonalen.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer inom flera områden. De nationella riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom hälso- och sjukvården. Målet med riktlinjerna är att bidra till att patienter och klienter får en god vård.

Socialstyrelsen beslut att ta fram nationella riktlinjer baserar sig på att det finns ett stort behov av vägledning i vården. Socialstyrelsens riktlinjer utgör en vägledning för vårdgivare. De är inte bindande uttalanden om lämpliga behandlingsåtgärder eller rådgivning till patienter i enskilda fall. Det är alltid behandlande läkare som har ansvaret för att i det enskilda fallet, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, göra en bedömning av den individuella patientens behov så att denne får adekvat behandling.

Andra vårdprogram och vårdriktlinjer

Landsting eller regioner, sjukhus och specialistföreningar tar också fram vårdprogram eller riktlinjer. I vissa fall har man särskilda processer för inom vilka områden vårdprogrammen eller riktlinjerna ska tas fram. Varje utgivare svarar själv för kvalitet och aktualitet i sina vårdprogram eller riktlinjer.

Även dessa vårdprogram eller riktlinjer ska ses som vägledning. Det är alltid behandlande läkare som har ansvar för att i det enskilda fallet, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, göra en bedömning av enskild patients behov.