Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Stödmaterial om hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan.

När ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns risken att viktig information går förlorad. Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av särskilt stöd. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. Målsättningen med det här stödmaterialet är att ge stöd och idéer om hur förskola och skola kan arbeta för att ge barn och elever kontinuitet i sin skolgång oberoende av skolbyten. Vår förhoppning är dessutom att stödmaterialet kan ge en ökad förståelse för vilka barn och elever som kan bli extra utsatta och vilka framgångsfaktorer som finns i arbetet med övergångar. Stödmaterialet innehåller också konkreta förslag på riktlinjer, handlingsplaner och blanketter.

Informationsmaterial, Skolverket 2014 Länk till annan webbplats.

Kvalitetsarbete inom gymnasiesärskolans individuella program

Alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund. Alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund. Detta innebär inte att utbildningen ska vara likformig eller att alla elever ska få lika mycket resurser, utan undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Sammanställning, Skolverket. 2015 Länk till annan webbplats.

Din rätt i skolan

Som elev har du rätt att få en bra utbildning och att känna dig trygg i skolan. Det har din skola ansvar för. Skolinspektionen och Barn- och elevombudet finns till för att hålla koll på att det fungerar. Ibland kanske du är arg, ledsen eller missnöjd med hur det är i skolan? På den här webbplatsen kan du läsa om några av dina rättigheter i skolan och vad du kan göra.

Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Få det att funka i skolan

För dig som är förälder till barn med NPF

”Få det att funka i skolan- för dig som är förälder till barn med NPF” på denna webbplats får du bland annat ta del av personliga berättelser, tips på hjälpmedel, elevens checklista och vad som är bra att tänka på i kontakten med skolan

Få det att funka i skolan- för dig som är förälder till barn med NPF Länk till annan webbplats.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

För att underlätta arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen har det här materialet tagits fram som ett stöd. I stödmaterialet presenteras de blanketter som tagits fram för omdömen och framåtsyftande planering och hur de är tänkta att användas.

Stödmaterial. Skolverket. 2017 Länk till annan webbplats.

Stödinsatser i skolan - Vad behöver jag som förälder veta?

Många föräldrar undrar vilket stöd deras barn kan få i skolan. Den här broschyren går igenom de insatser skolan kan sätta in: extra anpassningar och särskilt stöd. Den riktar sig till dig som har barn i förskoleklass, grundskola eller motsvarande skolform, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem. Broschyren finns även översatt till albanska, arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinska.

Stödinsatser i skolan Länk till annan webbplats.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman