Stöd och service - För dig som arbetar med sällsynta diagnoser

Fyra människor runt ett bord och varav en i rullstol

Det finns en mängd skyldigheter för dig som jobbar inom hälso- och sjukvård eller annan förvaltning och som gäller i kontakten med patient, eller brukare. Skyldigheterna regleras i flera författningar.

Här har vi samlat information som är av vikt i mötet med personer med sällsynta diagnoser och deras anhöriga. Informationen är inte heltäckande och ambitionen är att successivt komplettera den.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens skyldigheter i förhållande till patienter utgår från att värna om patientsäkerheten, stärka patientens medinflytande och främja kvaliteten i vården. Dessa skyldigheter regleras i flera författningar. Ansvaret för att reglerna följs beror på vilken roll man har inom vården. Vissa skyldigheter gäller alla som jobbar inom vården. Andra skyldigheter beror på den roll man har inom vården

Skolan

Enligt skollagen ska skolan, oavsett huvudman, ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Alla barn ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det är alltså skolan som ska anpassas efter barnets eller elevens förutsättningar.

Social omsorg

Kommunerna har att följa en mängd lagar som reglerar ansvaret för omsorgen om funktionshindrade, till exempel kommunallagen, diskrimineringslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer om vad som gäller "Individuell plan" för socialtjänsten.