Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

För dig som arbetar med sällsynta diagnoser - Hälso-och sjukvård

Illustration, NFSD

Hälso- och sjukvårdens skyldigheter i förhållande till patienter utgår från att värna om patientsäkerheten, stärka patientens medinflytande och främja kvaliteten i vården. Dessa skyldigheter regleras i flera författningar. Ansvaret för att reglerna följs beror på vilken roll man har inom vården. Vissa skyldigheter gäller alla som jobbar inom vården. Andra skyldigheter beror på den roll man har inom vården.

Här finner du information om en del av hälso- och sjukvårdspersonalen skyldigheter i förhållande till patienterna. Här får du också tips på annan information som beskriver ansvaret i vidare bemärkelse.

Fast vårdkontakt

Hälso- och sjukvården i Sverige ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär bl a att vården ska tillgodose patientens/brukarens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

Fast vårdkontakt

Sedan 2010 gäller i Sverige att hälso- och sjukvården tillsammans med socialtjänsten, ska ta fram en individuell plan, som också kallas för samordnad individuell plan. Det gäller när det behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda.

Individuellt anpassad information

Hälso- och sjukvården är skyldig att informera och att göra patienten, eller brukaren, delaktig. Det innebär att patienten ska få information som är anpassad efter hans eller hennes egna förutsättningar och behov. Det innebär också att man måste vara uppmärksam och lyhörd för bland annat personens, mognad och erfarenhet, eventuell funktionsnedsättning samt kulturell och språklig bakgrund. Man måste också förvissa sig om att patienten har förstått innehållet i och innebörden av den information som lämnats

Informationshantering och dokumentation

Det finns en mängd olika regler kring informationshantering och dokumentation som gäller för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården

Rätt till ny medicinsk bedömning

En patient ska bli informerad om att han eller hon har rätt att få ytterligare en medicinsk bedömning, inom det egna landstinget eller i ett annat landsting. Det är särskilt viktigt om patienten har en livshotande eller allvarlig sjukdom, där det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker eller ha stor betydelse för personens framtida livskvalitet. Det gäller många personer med sällsynta diagnoser.

Sekretess

Sekretess inom hälso- och sjukvården innebär att personalen inte får avslöja uppgifter, vare sig muntligt eller genom att lämna ut handlingar eller på annat sätt. Personal som jobbar inom offentlig hälso- och sjukvård omfattas av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. För personal som jobbar inom privat hälso- och sjukvård gäller istället patientsäkerhetslagen