Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Hälso-och sjukvård - Fast vårdkontakt

Hälso- och sjukvården i Sverige ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär bland annat att vården ska tillgodose patientens eller brukarens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

Det framgår av hälso- och sjukvårdslagen. Det här betyder att vården ska vara så sammanhängande och samordnad som möjligt.

Många kontakter - brist på samordning

Patienter med sällsynta diagnoser har ofta många vårdkontakter. Under barnaåren fungerar samordningen inom vården bättre än under vuxen ålder. Som vuxen får personer med sällsynta diagnoser eller deras anhöriga ofta själv samordna kontakterna. Inte bara mellan olika delar av vården, utan med alla samhällskontakter man har.

Om en patient har många kontakter med vårdens olika delar (inom kommun eller region) ska det utses en fast eller flera fasta vårdkontakter om det är nödvändigt för att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården ska tillgodoses. Det framgår av patientlagen.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefen som avgör om det är nödvändigt att utse en fast vårdkontakt för patienten. Verksamhetschefen ska så långt det är möjligt samråda med och respektera patientens önskemål om fast vårdkontakt. Det framgår av hälso- och sjukvårdsförordningen.

Patientens begäran

Om patienten själv begär det måste alltid en fast vårdkontakt utses oavsett om man inom sjukvården anser det nödvändigt eller ej.

Uppgifter för en fast vårdkontakt

En fast vårdkontakt kan, men behöver inte, vara läkare. Det kan vara annan inom hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel sjuksköterska, kurator, psykolog eller någon inom administrationen.

Den fasta vårdkontakten kan hjälpa patienten med olika samordnande insatser till exempel samordning mellan vårdens olika delar, förmedla kontakter och vara kontaktperson för andra delar av samhället såsom socialtjänsten och försäkringskassan. I denna del är det viktigt att beakta reglerna om sekretess.

Rutiner underlättar

Få regioner, sjukhus och kliniker har fastställda rutiner för hur man praktisk ska arbeta med fast vårdkontakt. Det underlättar för såväl verksamhetschefer som för vårdpersonal och patienter om rutiner finns. Exempel finns dock på rutiner för arbete med fast vårdkontakt, se under "Relaterad information".

Lagar och föreskrifter

Exempel på rutiner för arbete med fast vårdkontakt