Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Hälso-och sjukvård - Individuell anpassad information

Hälso- och sjukvården är skyldig att informera och att göra patienten, eller brukaren, delaktig. Det innebär att patienten ska få information som är anpassad efter hans eller hennes egna förutsättningar och behov. Det innebär också att man måste vara uppmärksam och lyhörd för bland annat personens, mognad och erfarenhet, eventuell funktionsnedsättning samt kulturell och språklig bakgrund. Man måste också förvissa sig om att patienten har förstått innehållet i och innebörden av den information som lämnats.

Enligt 3 kapitlet patientlagen ska en patient ges individuellt anpassad information om

 1. offentligt finansierad hälso- och sjukvård,
 2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning om sitt hälsotillstånd
 3. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling,
 4. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,
 5. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,
 6. det förväntade vård- och behandlingsförloppet,
 7. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
 8. eftervård, och
 9. metoder för att förebygga sjukdom eller skada,
 10. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt,
 11. vårdgarantin, och
 12. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

Det gäller både för vårdgivaren och för sjukvårdspersonal och framgår av 6 kapitlet 6 § patientsäkerhetslagen.

Den information personalen har skyldighet att lämna om metoder för undersökning, vård och behandling med mer inkluderar åtgärder som kan göras av andra än läkare.

Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den istället lämnas till en närstående till patienten. Här måste man dock ta hänsyn till sekretessen.

Inom tandvården gäller också informationsskyldighet. Patienten ska upplysas om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som finns. Inom tandvården gäller också att vårdgivaren ska upplysa patienten om kostnader för åtgärden, innan en undersökning eller viss behandling påbörjas. Det framgår av 4 § 2 stycket tandvårdslagen.

Lagar och föreskrifter

Övrig information

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.