Hälso-och sjukvård - Individuell plan

Sedan 2010 gäller i Sverige att hälso- och sjukvården tillsammans med socialtjänsten, ska ta fram en individuell plan, eller samordnad individuell plan. Det gäller när det behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Patienten, eller brukaren, ska samtycka till att en plan tas fram. När det är möjligt ska planen tas fram tillsammans med patienten, eller brukaren. Om det är lämpligt ska närstående ska också ges möjlighet att delta i framtagningen av planen, om inte patienten, eller brukaren, motsätter sig det.

Reglerna om hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar för individuell plan framgår av 16 kapitlet 4 § hälso- och sjukvårdslagen och 2 kapitlet 7 § socialtjänstlagen.

Om endera socialtjänst eller hälso- och sjukvård begär en planering för att en individuell plan ska tas fram är den andra instansen skyldig att delta. Andra aktörer, till exempel försäkringskassa och skola kan också bjudas in att delta i arbetet.

Av den individuella planen ska det framgå:

  1. vilka insatser som behövs,
  2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
  3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och
  4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Stöd i arbetet med samordnad individuell plan

I Region Örebro län har man tagit fram ett stöd i arbetet med samordnad individuell plan, ViSam modellen. Den riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården som till personal inom socialtjänsten.

Stödet innehåller pedagogisk information om vad en samordnad individuell plan är, när den ska göras och hur den bör göras. Därtill finns flera webbutbildningar tillgängliga rörande samordnad individuell plan i olika situationer.

Individuell plan enligt LSS

Personer som omfattas av insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionhindrade, LSS, ska erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med henne eller honom. Brukaren kan också själv begära att en individuell plan upprättas. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året.

Ansvaret för insatser enligt LSS är delat mellan kommunen och regionen. Regionen har, som huvudregel, ett ansvar för råd och stöd enligt LSS kan planen tas fram där. Regionen och kommunen ska underrätta den andre om individuell plan tas fram.

Reglerna om individuell plan enligt LSS framgår av 10 § LSS.

Lagar och föreskrifter

Goda exempel