Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Hälso-och sjukvård - Rätt till ny medicinsk bedömning

En patient ska bli informerad om att han eller hon har rätt att få ytterligare en medicinsk bedömning, inom den egna eller i en annan region. Det är särskilt viktigt om patienten har en livshotande eller allvarlig sjukdom, där det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker eller ha stor betydelse för personens framtida livskvalitet. Det gäller många personer med sällsynta diagnoser.

Förnyad medicinsk bedömning i lagens mening är inte detsamma som kollegial konsultation eller samråd mellan läkare. Ibland används uttrycket "second opinion". Utrycket används ibland för när en läkare frågar en kollega om råd i ett visst fall. Men det är alltså inte detsamma som skyldigheten att erbjuda en förnyad medicinsk bedömning.

Inom kommunal hälso- och sjukvård eller inom tandvården finns ingen skyldighet att erbjuda förnyad medicinsk bedömning.

Reglerna om förnyad medicinsk bedömning framgår av 10 kapitlet 3 § hälso- och sjukvårdslagen samt 6 kapitlet 7 § 2 stycket patientsäkerhetslagen.

Lagar och föreskrifter

Övrig information