Hälso-och sjukvård - Sekretess

Reglerna kring sekretess är omfattande och det är många gånger svårt att bedöma hur man ska hantera frågor om sekretess och tystnadsplikt praktiskt. Här beskriver vi på ett översiktligt plan vad reglerna om sekretess innebär för personal inom hälso- och sjukvården.

Reglerna kring sekretess är omfattande och det är många gånger svårt att bedöma hur man ska hantera frågor om sekretess och tystnadsplikt praktiskt.
Sekretess inom hälso- och sjukvården innebär att personalen inte får avslöja uppgifter, vare sig muntligt eller genom att lämna ut handlingar eller på annat sätt. Personal som jobbar inom offentlig hälso- och sjukvård omfattas av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. För personal som jobbar inom privat hälso- och sjukvård gäller istället patientsäkerhetslagen.

Sekretess innebär att man inte får berätta något om en patient för någon annan än den som deltar i patientens, eller brukarens vård. Det gäller även om den man pratar med har tystnadsplikt.

Sekretess innebär också att man inte får lämna uppgifter om en patient till en anhörig per automatik.

Men uppgifter om patienten kan få lämnas ut om man har samtycke till det från patienten. Det är den som ansvarar för vården som ska efterfråga samtycke. Samtycket ska också dokumenteras i journalen.

Sekretess gäller till exempel uppgifter om patientens namn, adress, personnummer, sjukdom, behandling, sociala förhållande och arbetsförmåga.

Lagar och föreskrifter

Övrig information