Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

För dig som arbetar med sällsynta diagnoser - Social omsorg

Hjärta

Kommunerna har att följa en mängd lagar som reglerar ansvaret för omsorgen om funktionshindrade, till exempel kommunallagen, diskrimineringslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Informationshantering och dokumentation

Det finns en mängd olika regler kring informationshantering och dokumentation som gäller för dig som arbetar inom socialtjänsten.

Individuell plan

Sedan 2010 gäller i Sverige att hälso- och sjukvården tillsammans med socialtjänsten, ska ta fram en individuell plan, eller samordnad individuell plan. Det gäller när det behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. En individuell plan kan vara aktuell när det gäller personer med sällsynta diagnoser då behovet av stöd med samordning av åtgärder från samhällets olika aktörer ofta är stort.