Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Barnförsäkring. 0-12 år

Barnförsäkring kan ge extra ekonomiskt stöd till både barn och föräldrar. Barn som på grund av funktionsnedsättning aldrig kommer ut i arbetslivet får en relativt låg ersättning från samhället.

En barnförsäkringen kan bland annat ge ersättning för kostnader i samband med vård och sjukhusvistelser, vid långvarig arbetsoförmåga, vid bestående skada eller när barnet får vissa allvarliga diagnoser.

Tänk på att....

Alla barnförsäkringar har särskilda undantag och begränsningar för vissa sjukdomar. En del bolag har valt att med ICD-koder räkna upp de sjukdomar som undantas. Andra bolag har valt att ange att försäkringen inte gäller för så kallat medfödda sjukdomar - åkommor eller anlag till åkomma som funnits sedan födseln eller åkomma som har sitt ursprung i sjukdom som uppkommit under första levnadsmånaden - om symptom visats före sex års ålder. I många försäkringar finns också andra undantag för till exempel adhd, CP-skada eller epilepsi.

På Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida kan du jämföra olika barnförsäkringar och de undantag och begränsningar som finns i villkoren mellan olika försäkringsbolag. Där kan du också läsa om hur du gör om du inte är nöjd med det besked du får av ditt försäkringsbolag.

Information om barnförsäkringar

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.