0-12 år - [2020-03-26] Bistånd - Försörjningsstöd. 0-12 år

Bistånd - Försörjningsstöd. 0-12 år

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt till bistånd av socialnämnden för din försörjning och livsföring i övrigt

Du kan få hjälp med försörjningsstöd om du är förhindrad att arbeta, har funktionsnedsättning eller av annat skäl.

Du kan få hjälp med medel för att klara mat, hyra och andra levnadsomkostnader.

Rätten till försörjningsstöd är inte ovillkorlig och en behovsprövning sker av varje enskilt fall.

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar, ett schablonbidrag (enligt en riksnorm) och skäliga kostnader för vissa uppräknade utgifter. Schablonbidraget är lika för hela landet och ska täcka kostnader för mat, kläder, förbrukningsartiklar, hälsa och hygien med mera. Om det finns särskilda skäl, till exempel om man behöver dyrare mat eller en funktionsnedsättning som medför högre levnadsomkostnader kan man få ett högre schablonbidrag. Andra skäliga kostnader som man kan få bidrag för, kan vara skäliga boendekostnader och hemförsäkring.

Ansökan

Du ansöker om försörjningsstöd hos din kommun.

Lagar och föreskrifter

Övrig information