Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Kostnadsfria läkemedel för barn. 0-12 år

Sedan den 1 januari 2016 gäller att receptbelagda läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för barn under 18 år.

Ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna har subvention. Det betyder att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Det är Tandvårds- och Läkemedelsverket, TLV, som beslutar om pris och subvention av ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna.

Lagar och föreskrifter

Övrig information

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.