Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Vård av barn -Tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn. 0-12 år

Är ditt barn under 18 år och allvarligt svårt sjukt kan du få tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar.

Med allvarligt sjukt menas att det är stor fara för barnets liv eller att barnet får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan behandlingen. Båda föräldrarna har möjlighet att få ersättning för samma barn och samma tid.

Den tillfälliga föräldrapenningen ger dig knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst.

Tänk på att....

Får du vårdbidrag för barnet kan du inte få tillfällig föräldrapenning för samma vård och
tillsynsbehov som du redan får vårdbidrag för.

Ansökan

Du ansöker om tillfällig föräldrapenning vid allvarligt svårt sjukt barn hos Försäkringskassan.

Till ansökan krävs ett särskilt läkarutlåtande. Det ska innehålla upplysningar om diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling. Det ska också tala om hur mycket föräldrarna behöver vara med barnet under behandlingen. Läkarutlåtandet ska vara skrivet så att det gäller från den första dagen som du begär ersättning för.

Lagar och föreskrifter

Övrig information

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se