Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Vård av barn -Tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn. 12-16 år

Om ditt barn omfattas av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan du få tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar. Denna ersättning är till för att ge dig som förälder till barn med funktionsnedsättning möjlighet att lära dig mer om hur du kan stödja sitt barn.

Om ditt barn omfattas av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan du få tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar. Denna ersättning är till för att ge dig som förälder till barn med funktionsnedsättning möjlighet att lära dig mer om hur du kan stödja sitt barn.

För att ditt barn ska omfattas av LSS måste det tillhöra någon av följande grupper (personkrets):

  1. Har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte uppenbart beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed medför ett omfattande behov av stöd eller service.

Kontaktdagar

Kontaktdagarna kan till exempel användas om du deltar i föräldrautbildning (kurs anordnad av handikapporganisation). Du kan också använda dem vid inskolning eller besök i förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg.

Du har möjlighet att använda tio kontaktdagar per barn och år. Dagarna kan tas ut från barnets födelse fram tills barnet fyller 16 år.

Ansökan

Ansökan om tillfällig föräldrapenning vid kontaktdagar gör du hos Försäkringskassan

Lagar och föreskrifter

Övrig information