Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Ekonomiskt stöd - 16-18 år

Det finns en mängd ekonomiska stöd som du kan ha rätt till om du har ett barn eller ungdom med en sällsynt diagnos. Det stöd du kan få beror bland annat på barnets ålder. Här har vi samlat stödformerna för barn och ungdomar mellan 16 och 18 år.

Allmänt stöd för barn - Barnbidrag. 16-18 år

Fram till dess ett barn fyller 16 år har man som förälder rätt att få allmän barnbidrag.

Barnförsäkring. 16-18 år

Barnförsäkring kan ge extra ekonomiskt stöd till både barn och föräldrar. Barn som på grund av funktionsnedsättning aldrig kommer ut i arbetslivet får en relativt låg ersättning från samhället.

Bil - Bilstöd. 16-18 år

Om du har ett barn med en bestående funktionsnedsättning kan du få bilstöd från Försäkringskassan. Du kan få bilstöd för att köpa bil (grundbidrag och anskaffningsbidrag) eller ändra en bil (anpassningsbidrag). I vissa fall kan man också få bilstöd från landstinget.

Bistånd - Försörjningsstöd. 16-18 år

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt till bistånd av socialnämnden för din försörjning och livsföring i övrigt.

Bostad - Bostadsanpassningsbidrag. 16-18 år

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning. Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar som är nödvändiga för att det dagliga livet ska kunna fungera.

Bostad - Bostadsbidrag. 16-18 år

Bostadsbidrag kan du få om du har barn och mycket låg inkomst. Bostadsbidragets storlek beror bland annat på storleken på din inkomst, bostadens storlek och hur många barn du har.

Bostad - Kommunalt bostadstillägg. 16-18 år

Några kommuner i Sverige erbjuder Kommunalt Bostadstillägg till Handikappade/Funktionshindrade, KBH

Ersättning för vård utomlands. 16-18 år

Det finns i vissa fall möjlighet för dig att få planerad vård i andra länder som bekostas av det offentliga i Sverige.

Fonder och stiftelser. 16-18 år

Om du har låga inkomster eller befinner dig i en akut ekonomisk kris kan du söka om stöd från fonder och stiftelser. Det finns fonder där du kan söka pengar för olika ändamål, t ex för vård och medicin. Det finns också fonder som kan bidra med stöd till hjälpmedel och resor.

Kostnadsfria läkemedel för barn. 16-18 år

Sedan den 1 januari 2016 gäller att receptbelagda läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för barn under 18 år.

Närståendepenning. 16-18 år

Om du är närstående till en person som är så sjuk att sjukdomen är ett påtagligt hon mot hans eller hennes liv kan du ha rätt till närståendepenning. Som närstående räknas du om du har en nära relation till den sjuke. Som närstående räknas också t ex vänner och grannar.

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. 16-18 år

Att ha ett barn med funktionsnedsättning eller sjukdom kan innebära extra kostnader och arbete. Du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan du få vårdbidrag från det att barnet är nyfött och till och juni månad det år barnet fyller 19 år. Vårdbidraget är en ersättning för förälders merarbete för särskild tillsyn och vård och/eller merkostnader man har på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom. Barnet du vårdar ska behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader på grund av funktionsnedsättningen.

Personlig assistans - Assistansersättning. 16-18 år

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till en person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov.

Studiehjälp och studiemedel. 16-18 år

Om du är under 20 år och studerar på komvux, folkhögskola eller gymnasiet kan du få studiehjälp. Från höstterminen det år då du fyller 20 år får du ansöka om studiemedel.

Tandvårdsstöd. 16-18 år

Från och med den 1 januari 2019 har barn och unga har rätt till kostnadsfri tandvård via sitt landsting till och med det år man fyller 23 år. Från och med det år man fyller 24 år har man i stället rätt till statligt tandvårdsstöd.

Tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit. 16-18 år

Föräldrar till ett barn som inte har fyllt 18 år har rätt till tillfällig föräldrapenning när de avstår från att arbeta om barnet har avlidit.

Vård av barn - Tillfällig föräldrapenning för vård av barn som omfattas av LSS. 16-18 år

Föräldrar till barn som omfattas av lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan få ersättning för vård av ett barn som fyllt 16 men inte 21 år om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete på grund av barnets sjukdom.

Vård av barn - Tillfällig föräldrapenning vid kontaktdagar. 16-18 år

Om ditt barn omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan du få tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar. Denna ersättning är till för att ge dig som förälder till barn med funktionsnedsättning möjlighet att lära dig mer om hur du kan stödja sitt barn.