Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Allmänt stöd för barn - Barnbidrag. 16-18 år

När barnet fyllt 16 år upphör rätten till barnbidrag. Men man kan få förlängt barnbidrag.

Om barnet går i grundskola, specialskola eller särskola ersätts barnbidraget av förlängt barnbidrag. Det förlängda barnbidraget betalas ut till och med den månad barnet slutar skolan. Det förlängda barnbidraget motsvarar storleken på det allmänna barnbidraget och betalas ut 12 månader per år.

Flerbarnstillägg betalas ut automatiskt om du får barnbidrag för minst två barn. Du kan även få flerbarnstillägg för barn som fyllt 16 år fram till och med juni det år barnet fyller 20 år. Barnet ska då:

  • bo kvar hos dig
  • studera heltid på gymnasiet, grundskola eller särskola och få studiehjälp eller förlängt barnbidrag
  • vara ogift

Eftersom Försäkringskassan inte känner till att ditt barn studerar så måste du anmäla detta på särskild blankett hos försäkringskassan. Du hittar blanketten på Försäkringskassans hemsida.

Från och med den 1 mars 2014 gäller att barnbidraget automatiskt delas mellan föräldrarna om de har gemensam vårdnad av barnet. Det gäller barn som är födda eller adopterade och i föräldrarnas vård den 1 mars 2014 eller senare. För barn som är födda före den 1 mars 2014 fortsätter barnbidraget att betalas ut som tidigare.

Lagar och föreskrifter

Information om barnbidrag

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.