18-19 år - [2020-03-26] Vård av barn - Tillfällig föräldrapenning för vård av barn som omfattas av LSS. 18-19 år

Vård av barn - Tillfällig föräldrapenning för vård av barn som omfattas av LSS. 18-19 år

Föräldrar till barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan få ersättning för vård av ett barn som fyllt 16 år men inte 21 år om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete på grund av barnets sjukdom.

För att omfattas av LSS krävs att ditt barn tillhör någon av följande grupper (personkrets):

  1. Har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte uppenbart beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Förutsättningar

Man kan få ersättning när ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjukt i en annan sjukdom eller om grundsjukdomen förvärras. En förutsättning för ersättning är att barnet inte har flyttat hemifrån till eget boende.

Ansökan

Du ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av barn som omfattas av LSS hos Försäkringskassan.

Lagar och föreskrifter

Yttrligare information