Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Aktivitetsersättning. 19-29 år

Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Om du har aktivitetsersättning har du också möjlighet att få bostadstillägg.

Du kan få aktivitetsersättning från och med juli det år som du fyller 19 år till och med månaden innan du fyller 30 år. Som längst kan du beviljas aktivitetsersättning tre år i taget.

Nedsatt arbetsförmåga

Din arbetsförmåga ska vara nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel anställningar med lönebidrag.

Aktivitetsersättning när du går i skola

Om du måste förlänga din skolgång på grund av en funktionsnedsättning kan du få aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar. Det gäller studier på grund- och gymnasieskolenivå.

Under tiden du har aktivitetsersättning kan du arbeta eller studera och ändå ha kvar din rätt till ersättning. Det kallas för vilande ersättning.

Aktivitetsersättning och bostadstillägg

Om du har aktivitetsersättning och har höga bostadskostnader kan du dessutom få bostadstillägg från försäkringskassan. Hur mycket du får beror på hur mycket du betalar för din bostad och hur stora inkomster du har. Läs mer om bostadstillägg på Försäkringskassans hemsida.

Storleken på aktivitetsersättningen

Beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt kan du få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitetsersättning.

Aktivitetsersättning kan vara inkomstrelaterad eller i form av garantiersättning.

Garantiersättning får du om du har haft låga inkomster eller inga inkomster alls. Hur mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och hur länge du har bott i Sverige.

Hel inkomstrelaterad ersättning ger dig 64 procent av den genomsnittliga inkomst som du haft de senaste åren innan aktivitetsersättning beviljades. Den kallas för antagandeinkomst.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samarbetar

Under den tid du får aktivitetsersättning kan du gå på utredning, rehabiltering eller delta i aktiviteter.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ett samarbete för personer som behöver stöd för att kunna komma ut i arbetslivet. Det innebär att du som har aktivitetsersättning kan behöva träffa Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och även andra för att prata om vilket stöd som finns att få.

Ansökan

Du ansöker om aktivitetsersättning och bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Lagar och föreskrifter

Ytterligare information