Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Bostad - Bostadsanpassningsbidrag. 19-29 år

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar som är nödvändiga för att det dagliga livet ska kunna fungera.

För att få bostadsanpassningsbidrag ska funktionsnedsättningen vara bestående eller åtminstone långvarig. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi.

För att det dagliga livet ska fungera

Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar som är nödvändiga för att det dagliga livet ska kunna fungera, till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Man kan få bostadsanpassningsbidrag för skälig kostnad för anpassningen av bostaden.

Bidragsformer

Bostadsanpassningbidrag kan ges som kontantbidrag. Du kan också få bidrag i form av en begagnad produkt och för reparationer. Om kommunen och den som söker bidrag är överens om det kan kommunen ta på sig att ansvara för de anpassningar som behöver göras. Det innebär att kommunen ingår avtal med de som genomför anpassningarna.

Koppling mellan funktionsnedsättning och åtgärder

För att få bostadsanpassningsbidrag krävs att det finns en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidrag söks för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Permanentbostad och fasta funktioner

Bidrag lämnas endast för anpassningar i permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för stadigvarande boende. Man kan också få bidrag om man hyr en bostad i andra hand. Men då görs en bedömning om anpassningen är skälig med hänsyn till hur lång tid man hyr bostaden.

Bidraget ges för vad som kallas fasta funktioner i en bostad, till exempel att bredda dörröppningar och att göra en ramp till entrén. Kan behovet av anpassningar tillgodoses med hjälpmedel så kan man inte få bostadsanpassningsbidrag.

Tänk på att.....

Prövningen av rätten till bostadsanpassningsbidrag är individuell. Att en person med viss funktionsnedsättning har fått bidrag för anpassning av sin bostad betyder inte per automatik att en annan person med samma funktionsnedsättning får samma bidrag för anpassning av sin bostad.

Ansökan

Det är den som behöver en anpassning av bostaden som ska ansöka om bidraget.

Man ansöker om bostadsanpassningsbidrag i den kommun där man bor.

För att få bidraget måste en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig. Normalt ansöker man om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts men lagen hindrar inte att bidrag kan sökas i efterhand, det vill säga efter det att en åtgärd utförts.

Bor du i en hyreslägenhet eller i en bostadsrätt behöver du även ett intyg på att hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen säger ja till anpassningen.

Lagar och föreskrifter

Övrig information

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.