Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Vård av barn - Tillfällig föräldrapenning för vård av barn som omfattas av LSS. 19-29 år

Föräldrar till barn som omfattas av lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan få ersättning för vård av ett barn som fyllt 16 år men inte 21 år om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete på grund av barnets sjukdom.

För vård av barn som omfattas av LSS och inte har fyllt 21 år

Den här ekonomiska stödformen gäller endast för barn som fyllt 16 men inte 21 år. Dessutom ska barnet omfattas av LSS.

För att omfattas av LSS krävs att ditt barn tillhör någon av följande grupper (personkrets):

  1. Har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte uppenbart beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Förutsättningar

Man kan få ersättning när ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjukt i en annan sjukdom eller om grundsjukdomen förvärras. En förutsättning för ersättning är också att barnet inte har flyttat hemifrån till eget boende.

Ansökan

Du ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av barn som omfattas av LSS hos försäkringskassan.

Lagar och föreskrifter

Yttrligare information