Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

För dig som lever med en sällsynt diagnos eller är anhörig - Hälso- och sjukvården

Hjärtpussel

I Sverige är målet en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det framgår av hälso- och sjukvårdslagen.

Att vården ska vara jämlik innebär att den ska vara likvärdig och anpassad efter var och en efter behov, det vill säga att den ska ges på lika villkor utan diskriminering. Att vården ska vara jämlik innebär inte att den ska vara lika för alla, men likvärdig och anpassad efter var och ens behov.

Regler för att stärka din ställning som patient

Det finns idag många lagar som styr svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdslagen är en av dessa. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar bland annat vårdpersonalens skyldigheter, kompetens och behörigheter. Utöver lagarna inom området finns en mängd föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer som styr hälso- och sjukvården.

Sedan en lång tid tillbaka har man diskuterat vikten av patientinflytande i Sverige och jobbat för att patienternas inflytande över sin egen vård ska öka. Det har bland annat resulterat i att man som patient har möjlighet att välja primärvård. Man har också infört bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som innebär skyldigheter för landstingen att erbjuda förnyad medicinsk bedömning och fast vårdkontakt.

Den 1 januari 2015 började en ny lag - patientlagen- att gälla. Den nya patientlagen är tänkt att stärka patienternas ställning ytterligare. Den nya patientlagen innehåller bestämmelser om vad som gäller för vården ur ett patientperspektiv. Vården ska bli säkrare genom att utvecklas tillsammans med patienterna.

Människor har olika behov beroende på vem man är. Du som har en sällsynt diagnos eller är anhörig till en person som har en sällsynt diagnos kan ha större behov av stöd och hjälp än andra. Det är därför viktigt att känna till vad vården ska kunna tillhandahålla för stöd och hjälp. Det är också viktigt att veta vad man kan göra om hälso- och sjukvården inte uppfyller de krav som ställs.

Patient eller anhörig

Enligt svensk lag har hälso- och sjukvården vissa skyldigheter gentemot dig som patient eller anhörig. Du har också möjligheter att klaga om du inte är nöjd med den behandling, den hjälp och det stöd som du eller din närstående erbjudits och fått av hälso- och sjukvården.

Om du inte är nöjd med hälso- och sjukvården

Om du inte är nöjd med den behandling, hjälp och det stöd som du eller din närstående erbjudits och fått av hälso- och sjukvården kan du klaga.

Personcentrerad vård

Personcentrerad hälso- och sjukvård samt omsorg medför mycket positivt och är något alla bör känna till. Personcentrerad vård är en framväxande global rörelse inom hälso- och sjukvården. Det innebär att alla som är involverade i patientens behandling, rehabilitering eller omsorg samarbetar i ett partnerskap.