Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Hälso- och sjukvården - Om du inte är nöjd med hälso- och sjukvården

Om du inte är nöjd med den behandling, hjälp och det stöd som du eller din närstående erbjudits och fått av hälso- och sjukvården kan du klaga.

Hälso- och sjukvården måste utreda

Som ett första steg ska du vända dig till den vårdenhet där behandlingen eller stödet gavs. Inom hälso- och sjukvården är man skyldig att utreda vad som hänt. När du har lämnat ett klagomål bör verksamheten omgående bekräfta att de tagit emot det. Verksamheten bör därefter svara på ditt ärende inom fyra veckor. Om du är under 18 år bör du få ett svar tidigare än så. Du har rätt att få ett svar som du kan förstå. Ditt klagomål ska besvaras på ett lämpligt sätt och innehålla en förklaring till vad som har hänt.

Patientnämnden

Du kan också kontakta patientnämnden. Alla regioner har en patientnämnd. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans. Dit kan du vända dig om du har frågor, synpunkter, klagomål eller förslag när det gäller hälso- och sjukvård. Patientnämnden kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. De kan också ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård. Patientnämnden kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden utreder däremot inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd för dig och som länk till verksamheten. Om du är under 18 år, ska patientnämnden ta hänsyn till din ålder och hantera ditt ärende skyndsamt.

Ekonomisk ersättning

Om du vill ansöka om ekonomisk ersättning och det gäller offentligt finansierad vård eller tandvård inom landsting eller region kan du vända dig till Patientförsäkringen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF (se länk under relaterad information).

Om du vill ansöka om ekonomisk ersättning för kommunal hälso- och sjukvård bör du vända dig till din kommun.

Gäller skadan du önskar ersättning för inte offentlig vård inom landsting eller region, det vill säga privat vård, bör du kontakta det försäkringsbolag som den verksamhet som tillhandahållit vården är försäkrad i.

Om du vill ansöka om ekonomisk ersättning för skada på grund av läkemedel bör du kontakta Läkemedelsförsäkringen (se länk under relaterad information).

Vårdskada eller brister i patientsäkerheten

Efter att du har kontaktat vårdverksamheten eller patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål.

Från och med den 1 januari 2018 har IVO bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.