Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Hälso- och sjukvården - Patient eller anhörig

Enligt svensk lag har hälso- och sjukvården vissa skyldigheter gentemot dig som patient eller anhörig. Du har också möjligheter att klaga om du inte är nöjd med den behandling, den hjälp och det stöd som du eller din närstående erbjudits och fått av hälso- och sjukvården.

Individuellt anpassad information

Som patient har du rätt till individuellt anpassad information. Med den nya patientlagen som trädde ikraft den 1 januari 2015 har vårdens skyldighet att informera dig som patient blivit tydligare.

Fast vårdkontakt för bland annat samordning

Om du har många kontakter med vårdens olika delar (inom landsting/region eller kommun) kan det utses en fast eller flera fasta vårdkontakt för att ditt behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården ska tillgodoses. Du kan också själv begära att få en fast vårdkontakt. Då ska alltid en vårdkontakt utses, oavsett om man inom sjukvården anser det behövligt eller inte.

Ny medicinsk bedömning, "second opinion"

Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada eller om du är en situation där medicinska ställningstagande kan innebära särskilda risker eller ha stor betydelse för din framtida livskvalitet ska du erbjudas att få ytterligare en medicinsk bedömning, eller ”second opinion”, inom ditt landsting eller ett annat landsting.

Individuell plan

Du ska bli erbjuden och har rätt till en individuell plan om du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du har även rätt till en individuell plan i andra fall till exempel för att få dina behov tillgodosedda av både socialtjänsten samt hälso-och sjukvården. En individuell plan ska beskriva vilken hjälp, planerade och beslutade insatser, och hur du ska kunna leva den närmaste tiden.

Råd och annat personligt stöd

Om du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har du rätt till en mängd olika stödåtgärder. En av dessa är rådgivning och annat personligt stöd.

Lag om ersättning för vård i annat EU-land

Från den 1 oktober 2013 gäller en ny lag i Sverige som ger möjlighet att få ersättning för kostnader för vård i ett annat EU land.

Möjlighet att välja vård

I Sverige har man rätt att fritt välja primärvård inom det landsting man bor. Man har också möjlighet att i vissa fall välja annan vård och vård i andra landsting än det man bor i. Dessa möjligheter har blivit större med den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015. Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård – uppdatering december 2016

Anhörigstöd

Behöver du som anhörig någon att tala med kan du vända dig till primärvården och be om att få prata med en kurator eller psykolog för att få samtalsstöd.