Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Patient eller anhörig - Fast vårdkontakt för bland annat samordning

Om du har många kontakter med vårdens olika delar (inom region eller kommun) kan det utses en fast eller flera fasta vårdkontakter för att ditt behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården ska tillgodoses. Du kan också själv begära att få en fast vårdkontakt. Då ska alltid en vårdkontakt utses, oavsett om man inom sjukvården anser det behövligt eller inte.

En fast vårdkontakt kan, men behöver inte, vara läkare. Det kan vara annan inom hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel sjuksköterska, kurator, psykolog eller någon inom administrationen.

Du kan själv ange vem du önskar ha som fast vårdkontakt. Då ska dina önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Det är verksamhetschefen som ansvarar för att en vårdkontakt utses för din räkning.

Den fasta vårdkontakten kan till exempel hjälpa dig med att samordna vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med andra personer inom hälso- och sjukvården och vara kontaktperson för andra delar av vården och för socialtjänsten samt, om det behövs med andra samhällsaktörer, till exempel försäkringskassan.

Om du har flera fasta vårdkontakter utsedda för din räkning ska dessa samverka och samordna sina insatser. Men för att de ska kunna samordna insatserna och förmedla information till andra myndigheter måste du samtycka till det och alla inblandade aktörer måste beakta reglerna om sekretess.

Reglerna om rätten till fast vårdkontakt framgår av 6 kapitlet 2 § patientlagen och 4 kapitlet 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen.