Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Patient eller anhörig - Lag om ersättning för vård i annat EU-land

Från den 1 oktober 2013 gäller en ny lag i Sverige som ger möjlighet att få ersättning för kostnader för vård i ett annat EU land.

Man kan ansöka om att få ett förhandsbesked om vård och hur stor ersättningen blir hos Försäkringskassan. Som mest kan ersättning betalas ut motsvarande vad vården kostar i Sverige.

För att få förhandsbesked eller ersättning för planerad vård ska man enligt huvudregeln vara försäkrad i Sverige.

Förhandsbesked om ersättning kan ges för:

  • Hälso- och sjukvård
  • Tandvård
  • Läkemedel
  • Hjälpmedel
  • Medicinska förbrukningsvaror

Lagar och föreskrifter

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se