Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Patient eller anhörig - Råd och annat personlig stöd

Om du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har du rätt till en mängd olika stödåtgärder. En av dessa är rådgivning och annat personligt stöd.

Du omfattas av LSS om du har något av följande tillstånd (personkrets):

  1. Har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  2. Har en betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  3. Har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Regionen ansvar för råd och stöd

Regionen är enligt LSS skyldigt att erbjuda dig råd och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser om du har stora och varaktiga funktionshinder.

Råd och stöd kan lämnas av till exempel en kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast eller logoped. Läkarinsatser ingår inte enligt LSS. Din region och din kommun kan dock ha kommit överens om att kommunen ska ha hand om denna rådgivning och stödfunktion (17§ LSS). I samband med att du får råd och stöd av regionen, kan du begära att få en individuell plan Länk till annan webbplats. upprättad.

I Sverige hanteras råd och stöd enligt LSS på olika sätt inom regionerna. Inom de flesta regioner erbjuds råd och stöd inom den ordinarie habiliteringsverksamheten. Inom några regioner hanteras råd och stöd på annat sätt.

Du har möjlighet att ansöka om råd och stöd enligt LSS inom din region.

Reglerna om regionernas skyldighet att erbjuda dig råd och annat personligt stöd framgår av 9 § och 2 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Lagar och föreskrifter