Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

För dig som lever med en sällsynt diagnos eller är anhörig - Skolan

Två personer och ett bord

Enligt skollagen ska skolan, oavsett huvudman, ta hänsyn till barns och elevers olika behov.

Alla barn har rätt till ledning och stimulans

Alla barn ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det är alltså skolan som ska anpassas efter barnets eller elevens förutsättningar.

Utöver den ledning och stimulans som alla elever ska få kan vissa elever behöva särskilt stöd för att nå målen.

Mer om särskilt stöd för barn förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, kan du läsa under särskilt stöd.

Mer om hur skolan är organiserad och vem som gör vad inom skolområdet kan du läsa under Skola och utbildning.

Lagar och föreskrifter