Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

För dig som lever med en sällsynt diagnos eller är anhörig - Social omsorg

Hjärta

Sveriges kommuner har huvudansvaret för omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om vad kommunerna har ansvar för inom området.

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vad gäller vissa områden, till exempel skola, är ansvaret delat mellan olika samhällsaktörer.

Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna. Hur verksamheterna är organiserade kan skilja från kommun till kommun.

Ansvar för omsorg om personer med funktionsnedsättning

Kommunerna ansvarar bland annat för stöd och service till dem som är färdigbehandlade och utskrivna från sjukhusvård. Kommunerna ansvarar även för elevhälsan inom skolan. Dessutom är kommunerna ansvariga för för boende, sysselsättning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Ansvaret för omsorgen om personer med funktionsnedsättning kan vara organiserad på olika sätt inom kommunerna i Sverige. Inom vissa kommuner har man en särskild omsorgsförvaltning. Inom andra kommuner är omsorgen om funktionshindrade organiserad som en avdelning inom socialförvaltningen. Uppgifter om organisationen av omsorg för funktionshindrade finner du på respektive kommuns hemsida.

Kommunerna har att följa en mängd lagar som reglerar ansvaret för omsorgen om funktionshindrade, till exempel kommunallagen, diskriminieringslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Här tar vi upp huvuddragen i det stöd som ges enligt socialtjänstlagen och LSS.

Stöd enligt socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen behandlar socialtjänstens verksamhet och berör alla som behöver stöd och hjälp från samhället och som inte kan få det från något annat håll. Har man en funktionsnedsättning har man samma rätt till stöd och hjälp som andra personer i samhället och dessutom extra hjälp om man behöver det.

Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Läs mer om försörjningsstöd under avsnittet "Ekonomiskt stöd".

Med bistånd för livsföring i övrigt menas kostnader för till exempel läkarvård, tandvård och glasögon. Det kan också vara hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice, korttidsboende, kontaktperson och bostäder med särskild service.

Du ansöker om insatser enligt socialtjänstlagen i den kommun du bor i. Du har alltid rätt att få din ansökan prövad och kommunen måste göra en individuell prövning. Du har rätt till ett skrifligt beslut. Avslår kommunen din ansökan om bistånd, helt eller delvis, ska kommunen motivera det och du har rätt att få hjälp av socialtjänsten att överklaga beslutet om du vill det.

Om du inte är nöjd med kommunens beslut om bistånd kan du överklaga det genom så kallat förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten.

Stöd enligt LSS

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Men LSS gäller bara vissa grupper av personer (personkrets)

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Enligt LSS har personer som tillhör någon av personkrets 1-3 rätt till följande insatser för särskilt stöd och service:

 • rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
 • biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
 • ledsagarservice,
 • biträde av kontaktperson,
 • avlösarservice i hemmet,
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
 • daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Kommunen är ansvarig för alla dessa former av stöd och service, utom råd och annat personligt stöd (punkt 1), som regionen ansvarar för. Regionen och kommunen kan dock komma överens om att flytta över ansvaret för en verksamhet från region till kommun eller från kommun till region.

Insatser enligt LSS kan bara ges om den enskilde begär det. Det går bra att kontakta kommunen och muntligt begära att få en insats.

Personlig assistans

Den 1 november 2019 infördes en definition av personlig assistans i LSS. Med personlig assistans avses enligt LSS personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med andning, sin personlig hygien, måltider, att klä på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen som har funktionsnedsättning. Detta kallas för de grundläggande behoven.

Om man har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har man även rätt till personlig assistans för andra personliga behov om de inte blir tillgodosedda på annat sätt.

Individuell plan

Om du får en insats beviljad enlig LSS ska du erbjudas att en individuell plan tas fram tillsammans med dig för beslutade och planerade insatser. Du kan också själv begära att en individuell plan upprättas. Kommunen har skyldighet att samordna insatser som ges av landstinget och andra samhällsaktörer till exempel försäkringskassan.

Även om du inte omfattas av LSS kan en individuell plan tas fram om det behövs för att du ska få dina behov tillgodosedda av både hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Lagar och föreskrifter