Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Stöd och service - Ställföreträdare

Papper med ränder

Om en myndig person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte har förmåga att ha hand om sina angelägenheter kan en annan person företräda honom eller henne under vissa förutsättningar. Den person som tar hand om angelägenheterna kalla ställföreträdare.

I Sverige blir man myndig när man fyller 18 år. Det innebär att man får skyldigheter och rättigheter och att vårdnadshavarna, till exempel föräldrar, inte längre har samma ansvar för den unge. En 18 åring får bland annat ingå giltiga avtal på egen hand. Vårdnadshavare får inte tillgång till uppgifter som rör den unge. Den unge får i princip ansvar för sin ekonomi, som tillgång till sina bankkonton.

Om en myndig person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte har förmåga att ha hand om sina angelägenheter kan en annan person företräda honom eller henne under vissa förutsättningar. Den person som tar hand om angelägenheterna kalla ställföreträdare.

För personer med sällsynta diagnoser som inte har förmåga att fatta beslut eller agera i olika frågor finns inga särskilda bestämmelser. Samma regler som gäller för andra personer gäller. Vårdnadshavarnas ansvar upphör i många stycken automatiskt när personen fyller 18 år. Har personen inte förmåga att fatta beslut eller agera kan det vara aktuellt med en ställföreträdare.

Här finner du information om olika slags ställföreträdare som kan komma ifråga och i vilka situationer de kan företräda en person som inte har möjlighet att ta hand om sina angelägenheter.

God man och förvaltare

Om en myndig person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande mer varaktigt behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan en så kallad god man utses av en tingsrätt. Om det inte räcker med en god man kan tingsrätten utse en förvaltare. Förälder eller anhörig kan utses som god man eller förvaltare.

Framtidsfullmakt

Om man vill ge någon rätt att i framtiden, när man inte längre kan besluta om ekonomiska och personliga angelägenheter själv (till exempel ta hand om löpande ekonomiska frågor som att betala räkningar, förvalta tillgångar på banken, hantera telefonabonnemang eller sin boendefråga) kan man skriva en framtidsfullmakt

Anhöriga ställföreträdare

Sedan den 1 juli 2017 gäller nya behörighetsregler som innebär att anhöriga kan hjälpa en person som har fyllt år och som uppenbart på grund av sjukdom, psykisk störning eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Den anhörige blir ställföreträdare för den person som saknar förmåga vad gäller ekonomiska frågor som har med den dagliga livsföringen att göra. Och den anhörige behöver ingen skriftlig fullmakt.