Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Ställföreträdare - Anhöriga ställföreträdare

Sedan den 1 juli 2017 gäller nya behörighetsregler som innebär att anhöriga kan hjälpa en person som har fyllt år och som uppenbart på grund av sjukdom, psykisk störning eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Den anhörige blir ställföreträdare för den person som saknar förmåga vad gäller ekonomiska frågor som har med den dagliga livsföringen att göra. Och den anhörige behöver ingen skriftlig fullmakt.

Personlig livsföring

Behörigheten omfattar åtgärder som har anknytning till den personliga livsföringen. Det kan handla om att betala räkningar, betalningar för bostaden, hälso- och sjukvård och andra sociala tjänster, transporter, försäkringar, skatter, tv och telefon. Det kan också handla om hjälp med inköp av mat, kläder och hygienartiklar. Även betalning av fritidsaktiviteter och nöjen.

Behörigheten gäller bara vissa anhöriga och inte om det finns en god man eller förvaltare

Det är i första hand maka/make eller sambo som är behörighet att företräda den som saknar förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Därefter följer barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn i tur och ordning. Styvföräldrar och styvbarn har inte rätt att företräda personen. Den anhörige måste ha fyllt 18 år och inte själv vara beslutsoförmögen eller har en ställföreträdare.

Om den person som saknar förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter redan företräds av god man, förvaltare eller en person som har framtidsfullmakt har de anhöriga inte behörighet att företräda personen.

Skyldigheter för den anhörige

Den anhörige som agerar ställföreträdare ska handla i enlighet med de intresse som den man företräder har och beakta dennes vilja eller förmodade inställning. Den anhörige ska också hålla personens medel avskilda från sina egna och dokumentera sin förvaltning i den utsträckning det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Många gånger är det tillräcklig att man sparar kvitton och kontoutdrag.